Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Theater Zundert

1.0   Algemeen

1.1   De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen:

–   Bezoeker/Klant: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met Theater Zundert sluit ter zake van het bijwonen van een door Theater Zundert te organiseren Evenement.

–   Entreegeld: de prijs van een toegangsbewijs, zonder inbegrip van eventuele extra kosten (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend ticket- en/of verzekeringskosten) doch inclusief kosten voor de garderobe

–   Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij (een) voorstelling(en) van artistieke/culturele aard wordt opgevoerd of enige andere al dan niet culturele/artistieke manifestatie welke op Locatie plaatsvindt

–   Locatie: de plaats waar het Evenement wordt gehouden,

–   Organisator: de partij die verantwoordelijk is voor de productie en of organisatie van het Evenement op de Locatie.

–   Overeenkomst: de Overeenkomst tussen de Organisator en de Klant met betrekking tot het bijwonen van een Evenement, welke door bemiddeling via hetzij Theater Zundert, hetzij via een door Theater Zundert in te schakelen kaartverkooporganisatie tot stand komt.

–   Waardecheques: Theater Zundert Waardebon en de podiumcadeaukaart , welke waardecheques kunnen worden ingewisseld voor een (deel van een) toegangsbewijs onder de voorwaarden zoals neergelegd in deze algemene voorwaarden en onder de voorwaarden welke van toepassing zijn op de betreffende waardecheques;

–  De Podiumcadeaukaart: een waardecheque uitgegeven door de Stichting Promotie Theater- en Concertbezoek

1.2   Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Theater Zundert.

1.3   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Theater Zundert en een bezoeker van Theater Zundert. Deze Algemene Voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Daarnaast gelden deze Algemene voorwaarden voor een ieder die enig Evenement op de Locatie bijwoont, zonder dat de betrokkene direct of indirect een overeenkomst met Theater Zundert heeft gesloten.

1.4   Theater Zundert zal al het mogelijke verrichten om het bezoek op de Locatie naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Theater Zundert zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Theater Zundert zal tevens trachten de evenementen op de Locatie ongestoord te laten plaatsvinden. Theater Zundert spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Theater Zundert verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan ter zake te allen tijde contact opnemen met Theater Zundert via info@theaterzundert.nl.

 

2.0 – 2.6  Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen

2.1   Alle door Theater Zundert, dan wel (al dan niet namens Theater Zundert) door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Theater Zundert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Theater Zundert en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van toegangsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.2   Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van Theater Zundert te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) de Locatie, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte in) de Locatie heeft verlaten tijdens (de duur van) een Evenement.

2.3   De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan Theater Zundert heeft verkregen en de afdracht van de toegangsprijs door de derde aan Theater Zundert om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Op een verkregen toegangsbewijs kan geen restitutie plaats vinden.

2.4   Indien en voor zover de Bezoeker om niet aan Theater Zundert toe te rekenen redenen en om andere redenen dan omschreven in artikel 2.3, verhinderd is de voorstelling waarvoor toegangsbewijzen zijn aangeschaft bij te wonen, biedt Theater Zundert de Bezoeker de mogelijkheid om tot uiterlijk 2 dagen voor de voorstellingsdatum, de toegangsbewijzen in te wisselen tegen toegangsbewijzen voor een andere voorstelling die wordt opgevoerd in Theater Zundert. Indien de prijs voor de toegangsbewijzen voor de alternatieve voorstelling hoger is dan die van de oorspronkelijke voorstelling, zal een bijbetaling van toepassing zijn. Indien en voor zover de Bezoeker geen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid de toegangsbewijzen in te wisselen, kan de bezoeker gebruik maken van de mogelijkheid de toegangsbewijzen in te wisselen tegen een waardebon van Theater Zundert. Deze tegoedbon heeft een geldigheidsduur van zes maanden na uitgifte. Zowel voor het inwisselen van de toegangsbewijzen als voor de uitgifte van de waardebon wordt een administratievergoeding per toegangsbewijs in rekening gebracht. Het in dit artikellid bepaalde is niet van toepassing op groepsbestellingen vanaf acht personen.

2.6   Het toegangsbewijs geeft de houder recht op het bijwonen van het Evenement. Alleen de houder van het toegangsbewijs die het toegangsbewijs als eerste toont bij aanvang van het Evenement krijgt toegang. Theater Zundert mag ervan uitgaan dat de houder van dit toegangsbewijs ook de rechthebbende daarop is. Theater Zundert is niet gehouden ten aanzien van geldige toegangsbewijzen nadere controle te verrichten. De Klant dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door Theater Zundert, dan wel een door Theater Zundert ingeschakeld (voor)verkoopadres, verstrekt toegangsbewijs.

2.7 – 2.13   Kaartverkoop/Aanbiedingen/Prijzen

2.7   Een toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Theater Zundert verstrekt document of een door of vanwege Theater Zundert verstrekte barcode. De barcode is een unieke code.

2.8   Het toegangsbewijs wordt eenmalig verstrekt en geeft toegang aan één persoon.

2.9   Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de Klant ter beschikking is gesteld c.q. is verzonden aan de Klant, rust  op de Klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het toegangsbewijs.

2.10   Het toegangsbewijs dat bestaat uit een barcode wordt via elektronische communicatie (e-mail) aan de Klant verstrekt. Indien de Klant ervoor heeft gekozen het toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen dient de Klant ervoor zorg te dragen dat dit toegangsbewijs via elektronische communicatie en op een veilige wijze kan worden verzonden. Theater Zundert kan noch de vertrouwelijkheid van het verzonden toegangsbewijs noch de ontvangst van het toegangsbewijs garanderen.

2.11   Indien de Klant met betrekking tot toegangsbewijzen speciale wensen heeft, zoals bijvoorbeeld het reserveren van rolstoelplaatsen of begeleiding door SOHO honden kan dit na het bestellen van de kaarten op de gebruikelijke manier, door contact op te nemen met Theater Zundert. De mogelijkheid tot het reserveren van dergelijke speciale plaatsen is afhankelijk van de beschikbaarheid.

2.12   Indien de Klant met betrekking tot zijn bestelling voor toegangsbewijzen een beroep doet op een kortingsactie, dan kan de bestelling uitsluitend telefonisch (en derhalve niet via internet) plaatsvinden, tenzij in de uitingsvorm van de kortingsactie nadrukkelijk is aangegeven dat de kortingsactie ook voor internetbestellingen geldt. De Klant dient bij aanvang van het telefoongesprek aan te geven dat hij gebruik wenst te maken van de kortingsactie.

2. 13 Mocht u te laat in het theater arriveren, dan wordt een geschikt moment afgewacht om de zaal te betreden, wanneer het de artiest(en) en het publiek zo min mogelijk stoort. In sommige gevallen kan dit pas na de pauze zijn. Wanneer de voorstelling geen pauze heeft, kan dat betekenen dat u de zaal in het geheel niet mag betreden. In dit geval geldt geen recht op restitutie.

3.0   Betaalwijzen en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1   De navolgende betaalwijzen met betrekking tot de Overeenkomst zijn mogelijk:

a.   In geval het toegangsbewijs door de Klant wordt gekocht aan de kassa van Theater Zundert; contante betaling, betaling via pin of indien en voor zover Theater Zundert dit toestaat voor het betreffende Evenement: betaling via gebruik van Waardecheques;

b.   In geval van telefonische bestelling: betaling via overschrijving. In geval van bestelling via de website van Theater Zundert en/of de door Theater Zundert ingeschakelde kaartverkooporganisatie: betaling via iDEAL

c.   In geval de termijn tussen het moment van reserveren van het toegangsbewijs en de voorstellingsdatum voorafgaande betaling niet meer toelaat: betaling aan de kassa van Theater Zundert via alle in sub a. van dit artikel genoemde betaalwijzen.

3.2   De Overeenkomst komt definitief tot stand

a.   In geval van betaling middels iDEAL, bankoverschrijving en pin:

–   Indien en zodra de Theater Zundert c.q. de door Theater Zundert ingeschakelde kaartverkooporganisatie (autorisatie van) de betaling door de Klant heeft ontvangen;

–   Is de Overeenkomst via de website van Theater Zundert tot stand gekomen dan wordt de (totstandkoming van de) Overeenkomst via e-mail aan de Klant bevestigd;

–   Is de Overeenkomst telefonisch tot stand gekomen dan vindt geen aparte bevestiging van (de totstandkoming van) de Overeenkomst plaats;

–   Indien geen (autorisatie van de) betaling door de Klant verkregen wordt dan ontvangt de Klant hetzij via e-mail, hetzij via reguliere post bericht van het niet slagen van de betalingstransactie en het niet tot stand komen van de Overeenkomst.

b.   In geval van betaling aan de kassa van Theater Zundert:

–   Indien en zodra de betalingstransactie via een van de in artikel 3.1 sub a. genoemde betalingswijzen volledig is afgerond en het toegangsbewijs aan de Klant is overhandigd;

c.   In geval van betaling middels het inwisselen van Waardecheques:

–   Indien en zodra de Waardecheques en eventuele bijbetaling zijn ontvangen op de wijze als omschreven in artikel 3.2 sub a;

–   In geval tijdens de inwisseling van de Waardecheque blijkt dat de waarde de Waardecheque de waarde van de toegangsbewijzen overstijgt zal worden gehandeld als nader bepaald met betrekking tot iedere Waardecheque in artikel 4.4.

3.3.   Door de Klant geplaatste bestellingen zijn onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van voorlopige bestellingen of tot stand gekomen Overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

3.4   Theater Zundert c.q. de door Theater Zundert ingeschakelde kaartverkooporganisatie spant zich in binnen 7 dagen na ontvangst van de volledige betaling de toegangsbewijzen aan de Klant te verzenden. Indien en voor zover de Klant de toegangsbewijzen niet binnen 7 dagen heeft ontvangen wordt geadviseerd ter zake contact op te nemen met Theater Zundert c.q. de door Theater Zundert ingeschakelde kaartverkooporganisatie.

4.0   Waardecheques

4.1   Indien de Klant met betrekking tot zijn bestelling voor toegangsbewijzen wenst te betalen met een Waardecheque dan kan de bestelling zowel telefonisch of via internet plaatsvinden als aan de kassa van Theater Zundert. In geval van telefonische bestelling dient de Klant te melden dat hij voor de betaling (deels) gebruik wenst te maken van een Waardecheque.

4.2   Theater Zundert c.q. de door Theater Zundert ingeschakelde kaartverkooporganisatie accepteert de Waardecheque uitsluitend indien deze voorzien is van een geldig ordernummer.

4.3.   De Klant is voor eigen rekening en risico verantwoordelijk voor de verzending en ontvangst van de Waardecheques. Theater Zundert c.q. de door Theater Zundert ingeschakelde kaartverkooporganisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake het zoekraken van bedoelde Waardecheques.

4.   In geval de Klant gebruik wenst te maken van de podiumcadeaukaart gelden de navolgende voorwaarden:

–   De Klant dient de krascode van de Kaart te verstrekken. Na verificatie en – indien van toepassing – na ontvangst van een eventuele bijbetaling – zal Theater Zundert c.q. de door Theater Zundert ingeschakelde kaartverkooporganisatie de toegangsbewijzen aan de Klant doen toekomen.

–   Indien de waarde van de Kaart de waarde van de toegangsbewijzen inclusief de bijkomende kosten overstijgt zal de resterende waarde voor later gebruik beschikbaar blijven op de Kaart.

5.0 – 5.3  Verblijf op de Locatie

5.1   Gedurende zijn/haar verblijf op de Locatie dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte Evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van Theater Zundert gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een functionaris van Theater Zundert de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende Evenement de verdere toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken

5.2   Het is de Bezoeker onder meer verboden:

a.   aan derden op de Locatie goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;

b.   (huis-)dieren de Locatie in te brengen;

c.   etenswaren en/of (alcoholische) consumpties in de Locatie mee te brengen;

d.   naar het oordeel van een functionaris van Theater Zundert gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen de Locatie in te brengen c.q. met zich mee te voeren;

e.   Drugs in de Locatie mee te nemen en/of te gebruiken;

5.3   In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks vereist, kan het bestuur van Theater Zundert inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.4   Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Theater Zundert, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur – waaronder uitdrukkelijk (mobiele) communicatieapparatuur met deze functies wordt begrepen-  op de Locatie bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Theater Zundert te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de Locatie buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van Theater Zundert zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker op de Locatie in bewaring te nemen. Bedoelde functionarissen zijn tevens bevoegd in strijd met het voorgaande vervaardigde audio- en/of audio-visuele opnamen te vernietigen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.5   Theater Zundert behoudt zich het recht voor van het Evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van genoemde Evenementen.

5.6   Binnen de Locatie gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De beheerder van de Locatie c.q. als zodanig kenbare functionarissen van Theater Zundert zijn  bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Locatie te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

6.0   Aansprakelijkheid van het Theater

6.1   Het verblijf van de Bezoeker op de Locatie is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

6.2   Theater Zundert is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Theater Zundert en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Theater Zundert verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Theater wordt onder meer uitgesloten voor:

a.   schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door Theater Zundert ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) de Locatie en de door deze derden ingeschakelde personen;

b.   schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van Theater Zundert gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;

c.   (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Theater Zundert en de Bezoeker betrekking heeft;

d.   schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

e.   Alle overige indirecte schade

6.3   Theater Zundert is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van Theater Zundert. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van Theater Zundert onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, waterschade en andere ernstige storingen in het bedrijf van Theater Zundert c.q. op de Locatie, falen van en schade aan (technische) apparatuur op de Locatie c.q. met betrekking tot het Evenement, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis of situaties van nationale rouw waardoor het Evenement geen doorgang kan vinden, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

7.0   Reclame/ klachten

7.1   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen Theater Zundert en de Bezoeker dienen de directie van Theater Zundert via info@theaterzundert.nl binnen veertien  dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door Theater Zundert niet in behandeling genomen.

7.2   Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door Theater Zundert te vermijden c.q. niet aan Theater Zundert toe te rekenen, klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot (schade)vergoeding aan de zijde van Theater Zundert:

a.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optredende, in de samenstelling van het programma, annuleringen of verschuivingen van evenementen naar een andere datum;

b.   Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de evenementen waarop de overeenkomst tussen Theater Zundert en de Bezoeker betrekking heeft;

c.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal Theater Zundert het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;

d.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de Locatie, dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;

e.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in de zalen van de Locatie;

f.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;

g.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten van de Locatie;

h.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;

i.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;

j.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van Theater Zundert die voorziening al dan niet aan te bieden;

k.   klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;

l.   klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het Evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

8.0   Annulering of wijziging van een Evenement

8.1   Indien en voor zover Theater Zundert en/of de Organisator om welke reden dan ook genoodzaakt is (een) voorstelling(en) van het Evenement te annuleren heeft de Klant aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. Restitutie van Entreegelden kan hetzij plaatsvinden via Theater Zundert, hetzij via de organisatie via welke de Klant toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht. De Klant zal daarover in zodanig geval tijdig worden geïnformeerd. Eventuele extra kosten zoals – doch niet uitsluitend – ticketkosten, reserveringsverzekering of kosten in verband reeds geboekt vervoer komen uitdrukkelijk niet voor vergoeding door Theater Zundert in aanmerking.

8.2   Indien en voor zover Theater Zundert en/of de Organisator van het Evenement om welke reden dan ook genoodzaakt is de opvoeringsdatum van (een) voorstelling(en) van het Evenement te wijzigen zal de Klant de gelegenheid worden geboden de reeds aangeschafte toegangsbewijzen te gebruiken voor de nieuw vastgestelde opvoeringsdatum/data. Indien voor zover de Klant aangeeft hier geen gebruik van te willen maken heeft de Klant aanspraak op restitutie van aantoonbaar betaalde Entreegelden. Het bepaalde in artikel 8.1 is dan onverkort van toepassing.

9.0   Persoonsgegevens

9.1   Gegevens met betrekking tot de Klant , waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Klant, die door Theater Zundert en/of een door Theater Zundert ingeschakeld (voor)verkoopadres worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG). Theater Zundert is de houder van deze registratie. Theater Zundert verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de AVG. De gegevens zullen door Theater Zundert in een automatisch systeem worden verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is. Hieronder vallen alle vormen van verwerking voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor (direct) marketing doeleinden. Deze verwerkingen kunnen ook door derde partijen worden uitgevoerd. Door het aangaan van een Overeenkomst geeft de Klant toestemming aan Theater Zundert om de persoonsgegevens te (doen) verwerken als bepaald in dit artikel. De Klant heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens voor commerciële en (direct) marketing doeleinden. Op het eerste (schriftelijke) verzoek van de Klant zal Theater Zundert deze wijze van verwerking direct beëindigen. Theater Zundert heeft haar verwerking persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

10.0   Intellectuele eigendomsrechten

10.1   Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, teksten en muziek van Theater Zundert dan wel het Evenement berusten bij Theater Zundert dan wel de Organisator van het Evenement. Het is de Bezoeker niet toegestaan deze direct of indirecte openbaar te maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of bij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater Zundert en/of de Organisator van het Evenement.

11.0     Overige voorwaarden / regelingen

11.1     Op deze overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden van de Organisator en de algemene voorwaarden van de organisaties via welke de Klant toegangsbewijzen voor het Evenement heeft gekocht.

12.0   Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

12.1   Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en Theater Zundert is Nederlands recht van toepassing.

12.2   Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en Theater Zundert voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter.